Samsvarsstyring - Compliance

Samsvarsstyring - Compliance handler om styrt, dokumentert etterlevelse av pålagte krav til virksomheten, og etterspørres i økende grad i de fleste bransjer.

Begrepet samsvarsstyring innebærer i korthet at virksomheter innarbeider pålagte krav i form av lover, forskrifter, standarder m.m. i sine operative prosedyrer, opplæringsplaner og tekniske løsninger.

Regelverket er ofte definert med virkeområde for ulike bransjer; men alle krav som stilles til en bransje er sjeldent relevant for alle selskapene innen denne bransjen. Et viktig første trinn i compliance prosessen er derfor på en styrt måte å identifisere relevante versus ikke relevante krav.

Neste trinn er å verifisere at interne styrings- og resultat dokumenter samt tekniske løsninger er i samsvar med de relevante kravene, herunder lukking av eventuelle gap. Dette danner så grunnlaget for ulike samsvarsrapporter for ekstern og intern bruk.

Siste trinnet i prosessen er håndtering av endringer i regelverket. Dette forekommer mer hyppig en man kanskje antar, og kan være en tid- og ressurskrevende prosess da endringsinformasjonen som oftest er svært mangelfull.

Compliance begrepet er godt innarbeidet innen Olje & Gass, men vi ser nå en tydelig økning i krav og forventninger til dette også i innlands Norge, bl.a. gjennom skjerpete krav gjennom ISO 9000 sertifiseringen.

Vår programvare er utviklet over mange år og i tett samarbeid med våre kunder, og er i dag et effektivt verktøy for å håndtere alle deler av samsvarsprosessen med sine ulike utfordringer.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med ulike virksomheter for å gi deg kvalifisert assistanse.

Klar til å sette i gang?

Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.